Om os Søens Venner...

Foreningen Søens Venner består af 5 bestyrelsesmedlemmer & 1 suppleant

Jørgen Bruhn Jørgensen, formand

Michael Poulsen, kasserer (genvalgt Dec. 2018)

Jesper Frandsen, bestyrelsesmedlem (genvaglt Dec. 2018)

Søren Drasbæk, bestyrelsesmedlem (genvalgt Dec. 2018)

Sören Mäder, bestyrelsesmedlem & webmaster (valgt Dec. 2017)

Maik , suppleant (genvalgt Dec. 2018)

og sine medlemmer.

Søens venner er en forening som er stiftet for over 3 årtier siden - og formålet var og er stadigvæk, at udsætte ål og ørred og genereelt at ophjælpe det rekreative fiskeri.

Søens Venner er ikke en lystfiskerforening og et medlemskab giver derfor ikke lov til at fiske i Stilling Solbjerg Sø.

Formålsparagraf

§ 1 Foreningen har til formål at pleje og forbedre mulighederne for fiskeriet og miljøet i Stilling-Solbjerg Sø.

Bestemmelser for fiskeriet.

§ 2 For foreningens medlemmer gælder bestemmelserne i den til enhver tid gældende lov om ferskvandsfiskeri. Herudover forpligter foreningens medlemmer sig til at følge bestemmelserne i foreningen vedtægter.

§ 3 Foreningen tager vare på, at der årligt udsættes ørred og ål, samt evt. andre fiskearter i henhold til den til enhver tid af foreningen godkendte driftsplan. Ligesom uønskede fiskearter bekæmpes.

Foreningens indre forhold.

§ 4 Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af 5 personer, der alle skal have tilknytning til Stilling-Solbjerg Sø. 1 person skal være lodsejer til Stilling-Solbjerg Sø. Endvidere vælges en bestyrelsessuppleant. Minimum 2 personer vælges hvert år for en periode af 2 år.

§ 5 Regnskabet følger kalenderåret. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, hvor det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Overskud fra det forløbne regnskabsår, anvendes til fiskeudsætning i det kommende år.

§ 6 Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

§ 7 Bestyrelsen afholder med mindst 14 dages varsel, mindst eet årligt møde, og sammentræder i øvrigt når 2 af dens medlemmer, eller formanden, kræver det.

§ 8 Der afholdes generalforsamling én gang om året, med mindst 14 dages varsel. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, og tager sine bestemmelser ved simpelstemmeflerhed. Hvert tilstedeværende medlem har én stemme. Ved foreningens ophør.

§ 9 Eventuelt overskud ved foreningens opløsning, skal anvendes til udsætning af fisk i Stilling-Solbjerg Sø.

Sidst opdateret 15.08.2016